خدماتخدمات اشتیاق شغلیاشتیاق شغلی تقدیرتقدیر مقالاتمقالات

خدمات نگهداشت نیروی انسانی

ارایه خدمات در حوزه نگهداشت نیروی انسانی

 

امروزه در سرتاسر جهان نگهداشت نیروی انسانی یکی از مهمترین دغدغه های شرکت های مختلف است. بررسی آمارهای بین المللی نشان میدهد که علیرغم تلاش های مداوم شرکتهای مختلف، متوسط ماندگاری نیروی کار بسیار کاهش یافته است.

تحمیل هزینه های جذب و استخدام و آموزش نیروی کار تنها یکی از عواقب ترک زودهنگام شغل است. در بسیاری مجموعه ها،  توقف انجام فعالیت های کلیدی و تاخیر زمانی در تحویل محصول، خدمات و یا پروژه ها از عواقب جدی ناشی از خروج نیروی انسانی است. از سوی دیگر بسیاری پارامترها مانند وفاداری و تعلق سازمانی، مشارکت موثر در تحقق اهداف و آشنایی و همراستایی با فرهنگ سازمانی از رخدادهایی است که در طولانی مدت رخ میدهد و تاثیری انکارناپذیر بر کارایی افراد در محل کار دارد.

امروزه بسیاری از صاحبنظران مدیریت منابع انسانی معتقدند که نه تنها ماندگاری نیروی انسانی بلکه حضور فعال و بانشاط آن در محیط کار مهمترین عامل دستیابی به موفقیت های سازمانی و رشد تجاری موسسات و شرکتهاست.

آخرین گزارش اشتیاق سازمانیemployee engagement مجموعه گالوپ گزارش میکند که سودآوری شرکتهایی با درصد بالاتر اشتیاق پرسنل دوبرابر شرکتهایی با درصد متوسط این فاکتور است.

همه آنچه بیان شد اهمیت تلاش برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی از یکسو و ایجاد محیط کار با نشاط و ایجاد و حفظ انگیزه پرسنل را بیش از پیش روشن میکند.

برنامه های اجرایی برای نگهداشت نیروی انسانی

بررسی منابع و مراجع مربوط به نگهداشت پرسنل نشان میدهد که تمامی عملکردهای واحد منابع انسانی از ابتدای حضور افراد در یک مجموعه بر میزان ماندگاری آنها از یکسو و نحوه عملکرد و کارایی آنها از سوی دیگر موثر است.

فرآیند صحیح جذب و استخدام که فرد مناسب و متناسب با یک جایگاه شغلی را به کارگمارد در کنار مدیریت صحیح فرد از مهمترین پارامترهای مرتبط با ماندگاری و وفاداری پرسنل هستند.  سیستم های جبران خدمت نیز از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روابط فرد و سازمان و ماندگاری وی میباشند.

اما در کنار تمامی این عواملف بخش بزرگی از بحث نگهداشت پرسنل شامل اقدامات انگیزاننده ای است که از تئوریهای متفاوت انگیزش حاصل میشود. تئوریهایی مانند سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری برابری، تئوری دو عاملی انگیزشی هرزبرگ و مانند آن، در گذر زمان، بارها و بارها بررسی و تست شده  و اهمیت و صحت خود را به اثبات رسانده اند.  اگرچه تغییر نوع کارها و نحوه انجام آنها که تحت تاثیر تغییرات فضای کسب و کار و تغییرات تکنولوژیک است، نمودهای بروز و کاربرد این تئوریها را تغییر داده است اما از ارزش و اهمیت آنها نکاسته است.

ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با ما فرم زیر را تکمیل نمایید.رفتن به نوار ابزار